Злочини над Србима / ИЗДВАЈАМО / Страдање Срба / MAIL - RSS FEED

Павел Дорохин упутио писмо Сергеју Лаврову са молбом да се у Савету Безбедности УН заузме за права генерала Ратка Младића!


 Председник руског одбора за одбрану генерала Младића упутио захтев Министарству спољних послова

9.9.2013.
Аутор текста и фотографија:
Сергеј Мељник, Извршни секретар “руског одбора за одбрану генерала Младића”

У вези са наставком расправе пред Међународним кривичним судом за бившу Југославију у случају генерала Младића, а након консултација са руским стручњацима за међународно право, Павел Дорохин, Председник руског одбора за одбрану генерала Младића, секретар Централног комитета Комунистичке партије Руске Федерације и посланик Државне Думе упутио је Сергеју Лаврову, Министру спољних послова Руске Федерације, захтев за одбрану српских патриота:

Дорохин

Павел Дорохин

– Као председник руског одбора за одбрану генерала Младића, ја пажљиво пратим ток суђења у Хагу.
Након паузе од скоро месец дана, настављена је расправа у случају генерала Р. Младића. Дозволите ми да Вас информишем о главним аспектима овог процеса до данашњег дана. Проблема је много, међу главним проблемима је – лоше здравствено стање генерала. Међутим, ни један проблем се не може решити, јер главну препреку томе и даље представља – пристрасност судија.

Судски процес „Тужилац против Р. Младића“ у Међународном трибуналу за бившу Југославију изазива најозбиљнију забринутост. Међу главним проблемима је потпуно кршење права оптуженог, како процесних тако и основних људских права, укључујући право на заштиту здравља и могуће је, права на живот. Међутим, ни један проблем се не може решити, јер је главна препрека и даље – пристрасност судија.

Двојица судија у суду правде (А. Ори и К. Фљуг) објективно не задовољавају критеријуме независности и пристрасности. Прво, они представљају државе (Холандију и Немачку), које су учествовале у НАТО бомбардовању положаја војске босанских Срба којима је командовао генерал Младић. На тај начин, њему суде представници држава које су учествовале у ратним дејствима против оптуженог. Поред тога, судија А. Ори има додатне разлоге за изузеће због одговорности холандског батаљона у догађајима у Сребреници. Као што је познато, ови догађаји су главна тачка оптужнице против генерала Младића. Коначно, обојица судија су, при изношењу пресуда у другим предметима, у више наврата изразила свој став по питању кривице генерала Р. Младића. Међутим захтев одбране за изузеће тих судија је одбијен без било каквог образложења о правној заснованости такве одлуке.

Осим потпуног кршења свих процесних права генерала Р. Младића, постоје озбиљни разлози због којих верујемо да генерала чека судбина С. Милошевића. Управо је објављена одлука суда поводом захтева одбране да се растерети распоред судских заседања. Суштина је у томе да су судије направиле такав распоред заседања који је исцрпљујући за генерала. Пуних пет дана у недељи. Тако згуснути распоред није био ни у једном другом поступку. Тако, на пример, у поступку против здравог Р. Караџића расправе се одржавају три пута недељно, у случају против здравог Г. Хаџића – четири пута недељно. Пет пуних дана не заседа ни један други суд. То је урађено такође и да одбрана не би имала времена да се нормално припреми за суђење. Резултати су јасно видљиви: одбрана је хронично неприпремљена за унакрсна испитивања.

Судије су одбациле захтев одбране без обзира на доступни медицински извештај низа лекара, укључујући и затворског лекара! Ово је јединствен случај када се затворски лекар слаже са извештајем лекара из Србије. Осим тога, одлуку о ублажавању распореда заседања подржало је и тужилаштво и Секретаријат Трибунала. Ово је још јединственији случај, пошто никада пре тога ове институције нису подржавале мишљење лекара, већ су се рутински противиле. Из овога се може закључити да и затворски лекар и секретаријат и тужилаштво знају да је здравствено стање генерала  критично. Подржавши извештај лекара из Србије, они на очигледан начин скидају са себе одговорност за могуће тешке последице.

Ипак, судије чак и у тој ситуацији одбијају захтев заштите за растерећење распореда заседања.

23. августа 2013. судско заседање се прерано завршило јер је генералу позлило у судници и било је неопходно да му се укаже хитна помоћ.

Као посланик Државне Думе Федералне Скупштине Руске Федерације и Председник руског одбора за одбрану генерала Младића, молим Вас, уважени Сергеју Викторовичу, да искористите законске могућности Руске Федерације у Савету Безбедности како би се осигурала права генерала Младића. Овом писму прилажемо и конкретан план деловања, чија реализација ће омогућити да се радикално промени ток судског процеса и обезбеде права оптуженог.

Материјал припремио:
Сергеј Мељник, Извршни секретар руског одбора за одбрану генерала Младића
Фотографија: Сергеј Мељник
_______
Превод: Редакција СРБског ФБРепортера

***

Председатель „Российского общественного комитета в защиту генерала Младича“ отправил запрос в МИД

09.09.2013.

В связи с возобновлением слушаний в Международном трибунале по бывшей Югославии дела генерала Младича и после консультаций с российскими юристами-международниками, Председатель «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича», секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД РФ Павел Дорохин, отправил запрос Министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову в защиту сербских патриотов:

«Как Председатель «Российского общественного комитета в защиту генерала Младича» я внимательно слежу за ходом суда в Гааге.

После почти месячного перерыва возобновились слушания по делу генерала Р.Младича. Разрешите проинформировать об основных аспектах данного процесса на сегодняшний день. Проблем много, среди основных – плохое состояние здоровья генерала. Однако ни одну проблему решить невозможно, так как главным препятствием остаётся предвзятость судей.

Судебный процесс «Прокурор против Р.Младича» в Международном трибунале по бывшей Югославии вызывает самое серьёзное беспокойство. Среди основных проблем – тотальное нарушение прав обвиняемого, как процессуальных, так и основополагающих прав человека, включая право на охрану здоровья и, возможно, право на жизнь. Однако ни одну проблему решить невозможно, так как главным препятствием остаётся предвзятость судей. Два судьи в составе судебной палаты (А.Ори и К.Флюгге) объективно не отвечают критериям независимости и предвзятости. Во-первых, они представляют государства (Нидерланды и Германию), участвовавшие в бомбардировках НАТО позиций армии боснийских сербов, которыми командовал генерал Младич. Таким образом, его судят представители государств, участвовавших в боевых действиях против обвиняемого. Кроме того, судья А.Ори имеет дополнительные основания для отвода, в связи с ответственностью Голландского батальона в событиях в Сребренице. Как известно, эти события являются главным пунктом обвинения против генерала Младича. Наконец, оба судьи, при вынесении решений по иным делам, неоднократно высказывали своё отношение по вопросу о виновности генерала Р.Младича. Однако требование защиты об отводе этих судей осталось неудовлетворённым без представления каких-либо правовых оснований.

Кроме полного нарушениях всех процессуальных прав генерала Р.Младича, имеются серьёзные основания полагать, что генерала ждёт судьба С.Милошевича. Только, что обнародовано решение суда по требованию защиты ослабить напряжённость графика судебных заседаний. Дело в том, что судьи составили такое расписание, которое является изматывающим для генерала. Это пять полных дней в неделю. Такого напряжённого расписания нет ни на одном другом процессе. Так, слушания по делу здорового Р.Караджича проводятся три раза в неделю, по делу здорового Г.Хаджича – четыре раза в неделю. Пять полных дней не заседает ни одна другая судебная палата. Это сделано также и для того, чтобы защита также не имела времени нормально готовиться к процессу. Результаты хорошо видны: защита хронически не готова к перекрёстным допросам.

Судьи отклонили требование защиты, несмотря на наличие медицинского заключения целого ряда врачей, включая тюремного врача! Это уникальный случай, когда тюремный врач соглашается с заключением врача из Сербии. Кроме того, решение о смягчении режима слушаний поддержала прокуратура и секретариат трибунала. Это ещё более уникальный случай, так как никогда ранее эти институты не поддерживали заключения врачей, а рутинно возражали. Из этого можно сделать вывод о том, что и тюремный врач, и секретариат с прокуратурой знают, что состояние здоровья генерала критическое. Поддержав заключения врача из Сербии, они очевидным образом снимают с себя ответственность за возможные тяжкие последствия. Однако судьи даже в этой ситуации отказывают защите в ослаблении напряженности графика судебных заседаний. 23 августа 2013 г. слушания закончились досрочно, так как генералу стало плохо прямо в зале суда, и ему было необходимо оказать срочную помощь.

Как депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Председатель Общественного комитет в защиту генерала Младича прошу Вас, уважаемый Сергей Викторович, использовать правовые возможности Российской Федерации в Совете Безопасности для обеспечения прав генерала Младича. К настоящему письму прилагаются конкретный план действий, осуществление которого позволит радикально изменить ход судебного процесса и обеспечить права обвиняемого».

Материал подготовил:
ответственный секретарь
«Российского общественного комитета в защиту генерала Младича»
Мельник Сергей.
Фотографии: Сергеј Мељник

_________
Повезани текстови:

СА САСТАНКА Павела Дорохина (Председникa одбора за одбрану генерала Младића) са Славенком Терзићем, амбасадором Србије у Русији

О посети делегације Скупштине Србије Москви – из руског угла! ЕВО КАКО ЈЕ ТО БИЛО…

Павел Дорохин: Русија треба да интервенише – У процесу против Генерала Ратка Младића грубо прекршене норме међународног права!

Руски комитет за одбрану Ратка Младића долази у Београд. Конференција за новинаре – у суботу 20. априла у хотелу Москва

19. априла 2013. у “Руском Дому” у Београду – Конференција за штампу Руског комитета за одбрану Генерала Младића

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s