All / БРАНКО СТАНИЋ / ФБР ФЕЉТОН

Бранко Станић: ОСТРВО ОЦА МЕДИЦИНЕ


Hippocrates_rubens

ОСТР­ВО ОЦА МЕ­ДИ­ЦИ­НЕ

Фељтон: НА ПРАГУ ИСТОРИЈЕ (12)

Пише: Бранко Станић

 Branko pored stubaH

Би­ти на Ро­до­су, а не оти­ћи до Ко­са, остр­ва на ко­ме је ро­ђен Хи­по­крат, отац ме­ди­ци­не, пра­ва је ште­та. Јер та­мо има шта да се ви­ди. На­жа­лост, ор­га­ни­зо­ва­них екс­кур­зи­ја са Ро­до­са не­ма. Мо­же се пу­то­ва­ти је­ди­но ре­дов­ном ли­ни­јом – ка­та­ма­ра­ном, бро­дом са дво­стру­ким тру­пом. Из ро­до­шке лу­ке брод ис­пло­вља­ва сва­ко­га да­на у 8:30. По­сле 2,5 са­та пло­вид­бе сти­же у Кос. И пр­во што се са бро­да ви­ди је твр­ђа­ва из вре­ме­на ви­те­зо­ва.

 IMG_9328 - Kos - tvrdjava - 2

Тврђава витезова на острву Кос

А остр­во Кос би­ло је на­ста­ње­но још у пра­и­сто­ри­ји. Тра­го­ви људ­ских на­се­о­би­на до­се­жу до 4.000 го­ди­на пре н. е. Нај­ве­ћи про­цват остр­во је до­жи­ве­ло за вре­ме ста­рих Гр­ка. На том остр­ву уте­ме­ље­на је пра­ва ме­ди­ци­на, и то за­хва­љу­ју­ћи јед­ном чо­ве­ку – Хи­по­кра­ту ро­ђе­ном пре ско­ро 2,5 ми­ле­ни­ју­ма, или тач­ни­је 460. год. пре н. е. Још за жи­во­та сте­као је сла­ву оба­ви­је­ну ле­ген­да­ма. Жи­вео је у до­ба Со­кра­та, у вре­ме ка­да су Грч­ку по­тре­сали пе­ло­по­не­ски ра­то­ви. По­ти­че из по­ро­ди­це у ко­јој се ле­кар­ско зва­ње пре­но­си­ло са ко­ле­на на ко­ле­но. Отац Хе­ра­клид је био ле­кар, а та­ко­ђе и де­да, ко­ји се звао Хи­по­крат, по ко­ме је ве­ро­ват­но и до­био име. Тра­ди­ци­ја ле­кар­ског по­зи­ва у по­ро­ди­ци се на­ста­вља пре­ко Хи­по­кра­та и ње­го­вих си­но­ва.

Hippocrates_rubens

 Хипократ

Ве­о­ма је мно­го пу­то­вао и под­у­ча­вао мла­ђе ле­кар­ском уме­ћу. На­пи­сао је ве­ли­ки број ме­ди­цин­ских спи­са ко­ји су ка­сни­је са­ку­пље­ни и но­се за­јед­нич­ки на­зив “Cor­pus Hi­poc­ra­ti­cum”. Ови спи­си би­ли су при­руч­на би­бли­о­те­ка ле­ка­ра од 4. ве­ка пре н. е. и да­ли су осно­ву за тер­ми­но­ло­ги­ју ко­ја још и да­нас ва­жи. Ме­ђу­тим, те­шко је из­дво­ји­ти оно што при­па­да са­мо ње­ну. По сти­лу пи­са­ња уоча­ва се да има и дру­гих ауто­ра.

Нај­ве­ћа Хи­по­кра­то­ва за­слу­га је уте­ме­ље­ње ме­ди­ци­не као при­род­не на­у­ке, одво­је­не од ре­ли­ги­је, ма­ги­је и ап­стракт­не фи­ло­зо­фи­је. Ње­го­ва ме­ди­ци­на је из­ра­зи­то кли­нич­ка и ин­ди­ви­ду­а­ли­стич­ка. За ње­го­во име ве­за­на су пр­ва, ја­сно де­фи­ни­са­на на­че­ла ети­ке ле­ка­ра. Основ­но на­че­ло при ле­че­њу му је би­ло: „да ко­ри­сти или ба­рем не шко­ди!“ А не­ка од на­че­ла из ње­го­ве чу­ве­не за­кле­тве гла­се:

Сво­је про­пи­се од­ре­ди­ћу по сво­јим си­ла­ма и зна­њу на ко­рист бо­ле­сни­ка и шти­ти­ћу га од све­га што би му мо­гло шко­ди­ти или на­не­ти не­прав­ду.

  • Ни­ко­ме не­ћу, ма­кар ме за то и мо­лио, да­ти смр­то­но­сни отров, ни­ти ћу му за ње­га да­ти са­вет. Исто та­ко не­ћу да­ти же­ни сред­ство за по­мет­ну­ће по­ро­да.
  • Што у свом по­слу бу­дем са­знао или ви­део, уко­ли­ко се не бу­де сме­ло јав­но зна­ти, пре­ћу­та­ћу и за­др­жа­ти као тај­ну.
  • Бу­дем ли одр­жао ову за­кле­тву и не бу­дем ли је пре­кр­шио, нек ми бу­де сре­ћан жи­вот и успе­шна умет­ност, нек стек­нем сла­ву и углед код љу­ди до у да­ле­ка вре­ме­на. Пре­кр­шим ли ову за­кле­тву и за­ку­нем ли се кри­во, нек ме за­де­си про­тив­но.

 IMG_9344 - Kos - Hipokratov platan

Хипократов платан, сећање на оца медицине

IMG_9359 - Kos - Tvrdjava vitezova У тврђави витезова на острву Кос

IMG_9370 - Kos - Tvrdjava vitezova - Bastion Velikog majstora

Некада су се уз ове степенице пели оклопљени витезови, а данас се пентрају разголићени туристи

 IMG_9360 - Kos - Tvrdjava vitezova

Историја још није утврдила како су се витезови расхлађивали када упече сунце

  IMG_9361 - Kos - Tvrdjava vitezova - grb

Многи витезови оставили су свој траг уклесан у камену

 IMG_9418 - Kos - Tvrdjava vitezova

Обилазак је завршен и може се назад

 Хи­по­крат је по­след­ње го­ди­не жи­во­та про­вео у Ла­ри­си. То ни­је спор­но, али је спор­но ко­ли­ко је за­и­ста жи­вео. По јед­ни­ма до­жи­вео је 104 го­ди­не, по дру­ги­ма чак 109. Ипак је нај­и­зве­сни­је да је жи­вео око 83 го­ди­не, ко­ли­ко се у не­ким из­во­ри­ма на­во­ди.

Да­нас на Хи­по­кра­та под­се­ћа пла­тан за ко­јег се ве­ру­је да по­ти­че из ње­го­вог вре­ме­на. Да ли је баш та­ко, ни­је мно­го ни бит­но. Ста­бло је огром­но и ве­о­ма ста­ро. Тру­леж га је до­бро на­че­ла. Под­у­пр­то је ме­тал­ном кон­струк­ци­јом да се не би сру­ши­ло. Ис­под ње­го­ве кро­шње про­ла­зи­ли су мно­ги. Ита­ли­ја­ни си­гур­но. Они су на остр­во до­шли тек по­чет­ком 20. ве­ка. И Тур­ци. Они су на ње­му вла­да­ли од по­чет­ка 16. ве­ка. Ве­ро­ват­но пам­ти и ви­те­зо­ве ко­ји су уз шкри­пу окло­па про­ја­хи­ва­ли на ко­њи­ма. За Ви­зан­тин­це ни­је баш си­гур­но, а за Ри­мља­не по­го­то­во. И та­ко до ста­рих Гр­ка, до њи­хо­ве аго­ре, тр­га, од ко­је су оста­ли са­мо те­ме­љи и по­не­ки стуб ко­ји је тек у ово до­ба ус­пра­вљен. Она за­си­гур­но пам­ти Хи­по­кра­та, али не­ма ко­га да јој за­ле­чи ра­не. Њу су не­по­врат­но раш­че­ре­чи­ли и раз­ву­кли по­то­њи гра­ди­те­љи. Ње­ни ор­га­ни упо­тре­бље­ни су за ожи­вља­ва­ње дру­гих гра­ђе­ви­на. Јед­на од њих је и твр­ђа­ва ви­те­зо­ва.

 IMG_9436 - Kos - Anticka Agora

Агора је добрим делом уравњана, а некада су се ту уздизали храмови посвећени разним божанствима

  IMG_9453 - Kos - Anticka Agora

Агора у рушевинама

Ово је све што је остало од Грка на острву Кос, већи део је пресељен у зидове тврђаве

 

4 thoughts on “Бранко Станић: ОСТРВО ОЦА МЕДИЦИНЕ

  1. Kako ti reče; „Нај­ве­ћа Хи­по­кра­то­ва за­слу­га је уте­ме­ље­ње ме­ди­ци­не као при­род­не на­у­ке“ izgubila je svoju svrhu u doba kada multinacionalne farmacije vladaju celim svetom i prodaju „medecinu“ sa mnogim NEŽELJENIM EFEkTIMA, koji da bi se sputali, moraju ponovo da se suzbijaju sa drugom „medecinom“ koje, eto opt, izaziva sledeći NEĐELJEN EFEKAT u čovečijem telu.

  2. Takođe je zanimljivo da se doda da u, takozvanim „primitivnim zemljama“ tj., regionima poput Afričkih, Južno Američkih a i do nedavno i Aziskih, tradicionalna medecina se sve manje i manje praktikuje. „Civilizacija“ je učvrstila svoje „KORENJE“ i istisnula prirodne korenove, lisće i plodove koji su se tokom milenijuma koristili kao melemi, tj., medecina… uh, zaboravih da dodam da i pored „naprdka“moderne medecine u Kini još postoje tradicionalne apoteke koje imaju lekovitih „travki“ za sve vrste bolesti.

  3. Te apoteke, obicno su vlasništvo jedne familije čiji koreni idu u nazad po nekoliko generacija a i stotine godina. Ukoliko porodica nije imala naslednika, oni bi izabrali i usvojili mladu osobu i pod intezivnim „školovanjem“ storili APOTEKARA koji bi nastavio tradiciju… Nažalost, sve više i više tih tradicionalnih apoteka integrišu svoj biznis sa modernim farmacijam, verovatno za dobru nadoknadu, pa kada se uđe u jednu takvu, mešanu apoteku, jedna strana zida je designirana za modernu medecinu a druga strana za tradicionalnu, gde „TRAVAR“ je u isto vreme i „lekar“ i posle konsultacije on prepiše TRAVE ili KORENJE sa upustvom kako da se koriste.

    • Основно начело: „да ко­ри­сти или ба­рем не шко­ди!“ нарушено је. Данашњи лекови могу бити корисни, али богме и доста штетни, нарочито ако се дуже примењују, па се онда узимају они лекови да се поправи оно што су претходни покварили…

Хвала за коментар. Ваш коментар ће бити видљив након "модерације". Коментари који садрже претеће, увредљиве и вулгарне изразе неће бити објављени...

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s